ළමා රෝග ගැන සඳහන් වෙනත් වෙබ් අඩවි (English)

 

Children-playing-clipart-clipartix

  1. http://www.rch.org.au/kidsinfo/ මෙම ලින්ක් (link) වෙත පිවිසෙන්න. එම වෙබ් අඩවිය ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙන්ම ලෝකයේ ප්‍රධාන රෝහලක් වන මෙල්බෙර්න් විශේෂිත ළමා රෝහලේ ළමා සෞඛ්‍ය පිලිබඳ උපදෙස් ඇති පිටුවයි. මෙහි ඉතා වැදගත් තොරතුරු දෙමව්පියන්ට නොමිලේ ලබාගත හැක.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close