ඔටිසම් Autism

autism

ඔටිසම් පිලිබඳ මාතෘකා සඳහා පහත සඳහන් දිගුවලින් පිවිසෙන්

මෙම සියලුම ලිපිවල අයිතිය කර්තෘ ළමා රෝග විශේෂඥය ජනක තෙන්නකෝන් (ඔස්ට්‍රේලියාව) සතුය.

 

Free-clip-art-children-playing-free-clipart-images-clipartix

1. ඔටිසම් ගැන හැඳින්වීම

2. ඔටිසම් හැදෙන්නේ කෙසේද?

3. ඔටිසම් රෝග ලක්ෂණ

3.1 සමාජීය සම්බන්ධතාඇතිකරගනීමෙදී සහපවත්වගැනීමෙදී ඇතිවනදුෂ්කරතා

3.2 ඔටිසම් රෝග ලක්ෂණ 

A. සීමිත පරාසයක් තුලඑකම දේ නැවත නැවත සිදුකිරීම.

B. තම චර්යා ක්‍රමය (Routine) වෙනස් කිරීමට ඇති දැඩි අකමැත්ත.

C. සීමිත ක්‍රියාවන්සෙල්ලම් බඩුසහ අනෙකුත් ද්‍රව්ව්‍යයන් කෙරෙහි ඇති දැඩිඅසාමාන්‍ය ඇල්ම

D. පරිසර සංවේදන වලට අසීමිත ඇල්ම දැක්වීම හෝ අසාමාන්‍ය ලෙසප්‍රතිචාර දැක්වීම.

 

මෙම සියලුම ලිපිවල අයිතිය කර්තෘ ළමා රෝග විශේෂඥය ජනක තෙන්නකෝන් (ඔස්ට්‍රේලියාව) සතුය.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close